รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
05 ม.ค. 64 View 265 Post by Admin
แชร์

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่14 ภายใต้แนวคิดว่า “NEW RESILIENCE NOW UNITY” จัดขึ้นโดยสมาคมการพิมพ์ไทย ในวันพุธที่23 ธันวาคม2563 ณ เดอะคริสตัล ชั้น 19 เกษรทาวเวอร์ เวลา 17.00–21:00น. โดยมีคุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานการจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้ง ท่ี 14 กล่าวต้อนรับ และคุณพงศ์ธีรีะ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวถึงภาพรวมของงานประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี และคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดงานนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อต้องการมุ่งจะยกระดับมาตรฐานสิ่งพิมพไ์ทยทั้งระบบ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และผลงานที่ผ่านเข้ารอบจากเวทีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาตินั้นประเทศไทยจะถูกนำส่งต่อไปในการแข่งขันการประกวดสิ่งพิมพ์แห่ง เอเชีย Asian Print AwardsC.A.S. Paper เข้าร่วมงานประกวด  Thai Print Awards ครั้งที่ 14