รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

25 มีนาคม 2563 View 556

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ ตระหนักและมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

Post Press งานหลังพิมพ์ คืออะไร??

01 กันยายน 2562 View 1793

งานหลังพิมพ์เป็นส่วนผลิตสุดท้ายที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตงานพิมพ์มากที่สุด เราจึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับส่วนงานหลังพิมพ์เป็นพิเศษ เพื่อให้งานพิมพ์ที่ผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า ทางเราจึงได้มีการเสริมเครื่องจักรในจุดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
28 พฤษภาคม 2562 View 1465 Post by Admin

กระดาษ...สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก

ชาวจีนโบราณนิยมบันทึกเรื่องราวลงบนแผ่นไม้ไผ่ หรือผ้าไหมแต่เนื่องจากไม้ไผ่มีน้ำหนักมาก จึงไม่สะดวกต่อการใช้งาน และผ้าไหมมีราคาแพงเกินไป ตลอดจนมีจำนวนไม่เพียงพอแก่การบันทึกเรื่องราวที่มีความยาวมากๆได้

22 เมษายน 2562 View 1492 Post by Admin

บันทึกม้วนยาวจากแผ่นพาไพรัส

ท่ามกลางความร้อนแล้งบนดินแดนแอฟริกาตอนเหนือมีเพียงสองฝั่งและสวมเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์เท่านั้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวอียิปต์โบราณจึงเลือกลงหลักปักฐาน สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย ด้วยสภาพอากาศอันชุ่มชื่น พื้นดินอันอุดม และแสงแดดที่แผดจ้าตลอดปีที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่ง นั้นก็คือ ต้นกก ไซเพอรัส พาไพรัส (Cyperus Papyrus) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแผ่นพาไพรัส สินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของอียิปต์ เพื่อใช้สำหรับการบันทึก ก่อให้เกิดก้าวสำคัญของการสื่อสารในเวลาต่อมา

15 กุมภาพันธ์ 2562 View 1333 Post by Admin

ตามรอยอดีตบนแผ่นดินเหนียว

จากการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวสุเมเรียน (Sumerian) ชนเผ่าผู้มีอำนาจเหนือลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรตีส (Tigris-Euphrates) ได้วางรากฐานอารยธรรมด้านต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ศิลปกรรม รวมถึงสิ่งสำคัญที่ส่งอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อการบันทึกในเวลาต่อมานั่นก็คือ การคิดประดิษฐ์ตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งชาวสุเมเรียนใช้เวลาหลายศตวรรษในการพัฒนาระบบการเขียน และระบบตาราง (Grid System) ขึ้นมา โดยแบ่งช่องเขียนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง อักษรดังกล่าวดัดแปลงมาจากตัวอักษรที่เขียนตามภาพ (Pictograph) ในยุคแรกให้เป็นอักษรที่สื่อความหมายแทนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ (Ideograph) เป็นต้นว่าสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์เพื่อสื่อถึงกลางวัน หรือแสงสว่าง เป็นต้น

27 เมษายน 2561 View 1023 Post by Admin

อุตสาหกรรมการพิมพ์อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประกอบด้วย 13,000 เกาะ ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 250 ล้านคน มีรายได้ครัวเรือน 3,974 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี การขยายตัวของเศรษฐกิจ 5.5-6.5 % ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้มีการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการก่อตั้งเป็นสมาคมการพิมพ์และสื่ออินโดนีเซีย (PPGI) เมื่อปี พ.ศ. 2517 มีสมาชิก 959 บริษัท กระจาย 23 สาขา อยู่ใน 33 จังหวัด ในขณะที่ทั่วประเทศมีโรงพิมพ์ทั้งหมด 26,000 แห่ง ที่ลงทะเบียนกับภาครัฐ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่  

05 มีนาคม 2561 View 1075 Post by Admin

บันทึกมนุษย์ถ้ำ

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทั้งนี้เขาเชื่อว่ามนุษย์โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระได้เพียงลำพัง จึงต้องมีการสื่อสาร แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยการแสดงท่าทาง การเปล่งเสียง การวาดภาพ การสร้างสัญลักษณ์ เป็นต้น

07 พฤศจิกายน 2560 View 850 Post by Admin

น้ำยาเคมีเพื่อการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Ink Cleaners)

โรงพิมพ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงพิมพ์ขนาดเล็กและกลาง ส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำมันเบนซิน (gasoline) เช็ดหมึกบนผ้ายาง และน้ำมันก๊าด (kerosene / paraffin) ล้างลูกกลิ้งหมึก โดยทั้งสองชนิดต่างก็เป็นสารประเภทไอระเหยง่าย (VOCs) และมีอันตราย การหายใจเอาเบนซินเข้าไปในร่างกาย เป็นเหตุให้ เซื่องซึม วิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น และหมดสติ แต่ถ้าได้รับต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจะมีผลต่อเลือด ทำให้จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง เป็นต้นเหตุของโรคโลหิตจาง (anemia) และทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย